Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

Образци на документи

Заявление до класен ръководител за освобождаване до три дни

Заявление до директора за  освобождаване до седем дни

Заявление за промяна на годишна оценка при завършване на XI/XII клас

Заявление за промяна на окончателна оценка при завършване на първи/втори гимназиален етап

Преместване на ученик:

Уведомление за издаване на удостоверение за преместване на ученик

Декларация за информирано съгласие на родител при приемане на ученик

Предоставяне на удостоверение за преместване и други документи за записване в приемащото училище

Заявление за преместване – от родителя до директора на училището, в което се е обучавал ученикът

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование