Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

Училищни документи

Етичен кодекс на ПЕГ „Никола Йонков Вапцаров“ 2022/2023

Стратегия за развитието 2020 -2024

Правилник за дейността на Профилирана езикова гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ 2022/2023

Годишен план за дейността на училището  2022/2023

План за квалификационната дейност 2022/2023

Мерки за повишаване качеството на образование 2022/2023

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2022/2023

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи 2022/2023

Вътрешни правила за равенство, осигуряване на равни възможности и защита от дискриминация

План за осигуряване на нормален процес при зимни условия в Профилирана езикова гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ 2022/2023

Правилник за вътрешния трудов ред – чл. 181 от КТ за учебна 2022/2023 година

ПРАВИЛНИК за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд   2022/2023