Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

16 дек. 2022

ГПЧЕ „ Н. Й. ВАПЦАРОВ“ С ОДОБРЕН ПРОЕКТ ОТ ФОНДАЦИЯ „АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ“

Проект, одобрен от Фондация „Америка за България“, на стойност 163 448 лв. реализира гимназията от месец септември 2011г.

Проектът „Модернизиране и осъвременяване на билингвалното обучение“ предвижда ремонт и оборудване на 3 модерни специализирани кабинети по природни науки, лаборатории към тях и кабинет по обществени науки. Целта на проекта е създаване на съвременна високотехнологична учебна среда, която интегрира езиковото и предметното обучение, повишава мотивацията на учениците, предлагайки им възможности за изграждане на ключови умения. Оборудването на кабинетите по химия, биология, физикасъс съвременна апаратура, мултимедия, компютри ще даде възможност на учениците да работят със съвременни уреди, да наблюдават и извършват експерименти, да обработват получените резултати. Посланието на проекта към учениците е да са активна страна при подготовката им за по-качествена реализация в следващ етап на образование и на трудовия пазар. Провеждането на мултимедийни уроци в специализирани кабинети ще има за цел да засили интереса на учениците към заобикалящия ги свят, да повиши екологичното им образование и езиковата им компетентност. Иновативната учебна среда ще е предпоставка както за овладяване на различни стратегии за учене и индивидуално търсене, така и за успешно участие на екипи от учители и ученици в международни изследователски проекти.

Фондация „Америка за България” финансира проекта с 110 000 лева, което е 70% от общата стойност. Останалите 30% се акумулират като собствен принос под формата на труд, местно финансиране и дарения. Фондация „Америка за България” подпомага израстването и укрепването на динамична пазарна икономика и демократично общество в България.  Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. С финансирането на проектната идея на ГПЧЕ „ Н. Вапцаров ”, Фондация „ Америка за България ” за пореден път заяви подкрепата си към българското образование и доказа, че подкрепя инициативи за подобряване качеството на обучение в българските училища. Официалното откриване на новите кабинети в гимназията се очаква да е през месец април 2012г.