Новини

За училището

Училишни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

Графици

График за консултации

График за допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове през I срок на учебната 2022/2023 год.

График за допълнителен час по ФВС

График за провеждане на ДЧ по ФВС – I срок 2022/2023 г.

График БДП

за учебната 2022/2023 година – I  срок

1. Материали (линкове от ДА „Безопастност на движението по пътищата“, МОН и РУО-Шумен)

29 юни 2021 г.

20 септември 2021 г.

21 ноември 2021 г.

Интерактивни уроци БДП

Материали БДП в сайта на МОН

2. Мерки за подобряване на безопасността на движението на децата и учениците в образователните институции на територията на област Шумен в сайта на РУО-Шумен

График за приемно време

График за приемно време на ръководство, класни ръководители и педагогически специалисти през I срок на учебната 2022/2023 г.

График за контролни и класни

График за входно равнище, контролни и класни работи през I срок на учебната 2022/2023 г.

График ФУЧ

График за провеждане на ФУЧ през I срок на учебната 2022/2023 г.

Консултации за ДЗИ

I срок 2022/2023 г.

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация

I учебен срок 2022/2023 учебна година

График за самостоятелна форма на обучение

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за ученици от самостоятелна форма на обучение през 2022/2023 учебна година