Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

Графици

График за консултации

График за допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове през II срок на учебната 2022/2023 год.

График за допълнителен час по ФВС

График за провеждане на ДЧ по ФВС – II срок 2022/2023 г.

График БДП

за учебната 2022/2023 година – II срок

1. Материали (линкове от ДА „Безопастност на движението по пътищата“, МОН и РУО-Шумен)

29 юни 2021 г.

20 септември 2021 г.

21 ноември 2021 г.

Интерактивни уроци БДП

Материали БДП в сайта на МОН

2. Мерки за подобряване на безопасността на движението на децата и учениците в образователните институции на територията на област Шумен в сайта на РУО-Шумен

График за приемно време

График за приемно време на ръководство, класни ръководители и педагогически специалисти през II срок на учебната 2022/2023 г.

График за контролни и класни

График за контролни и класни работи през II срок на учебната 2022/2023 година

График ФУЧ

График за провеждане на ФУЧ през II срок на учебната 2022/2023 г.

Консултации за ДЗИ

II срок 2022/2023 учебна година

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация

II учебен срок 2022/2023 учебна година

График за самостоятелна форма на обучение

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за ученици от самостоятелна форма на обучение през 2022/2023 учебна година