Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

Графици

График за консултации

График за допълнителни консултации по учебни предмети през II срок на учебната 2023/2024 гододина

График за допълнителен час по ФВС

График за провеждане на ДЧ по ФВС – II срок 2023/2024 година

График БДП

за учебната 2023/2024 година – II срок

График за приемно време

График за приемно време на ръководство, класни ръководители и педагогически специалисти през II срок на учебната 2023/2024 година

График за контролни и класни

График за контролни и класни работи през II срок на учебната 2023/2024 година

График ФУЧ

График за провеждане на ФУЧ през II срок на учебната 2023/2024 година

Консултации за ДЗИ

II срок 2023/2024 учебна година

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация

II учебен срок 2023/2024 учебна година

График за самостоятелна форма на обучение

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за ученици от самостоятелна форма на обучение през 2023/2024 учебна година