Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

Държавен план прием в VIII клас

Прием за учебната 2024/2025 година

Балообразуване

Сбор от: удвоения брой точки от НВО по български език и литература и от НВО по математика; оценките по български език и литература и по математика от свидетелство за завършено основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

Обява прием 2024/2025 г.

Брошура прием 2024/2025 г.

Държавен план-прием за учебната 2024/2025 година – РУО град Шумен

ЗАПОВЕД № РД06-177/29.04.2024 Г. НА НАЧАЛНИКА НА РЕГИОНАЛНОТОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ШУМЕН ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ (В V КЛАС И В VIII КЛАС) ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ С НАСОЧВАНЕ (VIII КЛАС ИЛИ IX КЛАС) ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025

Заповед № РД09-2045/ 28.08.2023 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в VIII и в XI клас в неспециализираните училища за учебната 2024 /2025 година

Кандидатстване след завършване на основно образование – МОН

ONLINE кандидатстване след 7-ми клас

Наредба №10 за организациите на дейностите в училищното образование

Учениците от профил АНГЛИЙСКИ ЕЗИК:

Учениците от профил НЕМСКИ ЕЗИК:

DSD Diploma

При успешно полагане на изпита ученикът получава сертификат за висока степен на владеене на немски език (В2 – С1), който удостоверява нивото на знания, необходимо при кандидатстване в Германия и позволява на учениците да кандидатстват в немски и австрийски висши учебни заведения

Немската езикова диплома представлява официален документ, доказващ съответните езикови компетенции.

В специализираните паралелки обучението по немски език се води от  преподаватели- германисти, работещи в ПЕГ „Н. Й. Вапцаров“.

От 2012/2013г. и досега  г-н Константин Пригниц е координатор на програмата за Североизточна България.

Класирането се извършва в края на всяка учебна година според бал, образуван от:

  1. Годишна оценка по немски език в VIII клас.
  2. Срочна оценка по немски език за първи срок на IX клас.
  3. Оценка /до стотни/ от класна работа по немски език за втори срок в IX клас.

Положеният в училище писмен изпит през първи срок в 12 клас се изпраща за проверка в Германия, след което се провежда устен изпит пред комисия от двама български преподаватели и един председател от немска страна.

Немската езикова диплома В2/C1 е сертификат, който удостоверява владеенето на немски език на ниво В2 или C1 според Общата европейска езикова рамка. 
Това са необходимите за следване в немско/австрийско висше учебно заведение познания по езика.

Немската езикова диплома е удостоверение за квалифицирано владеене на езика при навлизане в професионалния живот – както у нас, така и  в чужбина.
Същевременно DSD – обучението е педагогически инструмент за модерно преподаване на немски като чужд език.

Ежегодно Профилирана езикова гимназия „Никола Йонков Вапцаров” гр. Шумен, се радва именно поради въвеждането на Немската езикова диплома на специална подкрепа от немска страна, намираща израз в:
– периодична квалификация на учителите по немски език, включваща обучителни семинари, курсове и конференции в България и Германия;
– осигуряване на възможност за кандидатстване за стипендии в Германия за ученици  и учители;
– снабдяване с учебни помагала , видео/ аудио-техника и специализирана немска литература.

В хода на инициативата за училищно партньорство на Федералното министерство на външните работи през последните години българските DSD-училища бяха интензивно финансово подпомагани.

ПЕГ разполага със съвременни учебни и помощни пособия, с кабинет, оборудван с модерна медийна техника, чрез проект, реализиран от немска страна.

Чрез въвеждането на изпита за Немска езикова диплома В2/C1 (който съществува повече от 30 години и в който годишно понастоящем вземат участие над 6 000 ученици от 51 страни от целия свят) в нашата гимназия се дава възможност за  световно признание на езиковите познания на учениците ни от езиковите групи.

Учениците изучаващи РУСКИ ЕЗИК:

Какво още ви предлага ПЕГ?