Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

Занимания по интереси

През учебната 2022/2023 година в ПЕГ „Н. Й. Вапцаров“ са сформирани групи по интереси в различни тематични направления, отговарящи на интересите на учениците. Чрез заниманията по интереси се развиват ключови компетентности, насърчава се иновативното и креативно мислене на учениците. Заниманията по интереси включват дейности за стимулиране, развитие и изява на способностите на учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.

Клас Група занимания по интереси Ръководител
10 Български език и литература
Цели: обучението по български език и литература да развие способността на учениците да участват успешно в реалната комуникация, чрез която те се вписват в социалния живот, за да се реализират като индивиди.

Очаквани резултати: да познават и различават основните книжовни норми, основните функционални стилове и да развият комуникативните си компетенции
Десислава Р. Златева-Димитрова
8 Немски език за всеки
Цели: Усвояване и разширяване на базисна лексика на немски език

Очаквани резултати: Развитие на комуникативни умения. Създаване и затвърждаване на стратегии за учене
Марияна Цюрхер
12 Математика +
Обучението в модул „Елементи на линейната алгебра“ е насочено към овладяване на компетентности, свързани с постигане на държавните образователни стандарти по математика за профилирана подготовка и с изграждането на умения за моделиране на реални или теоретични ситуации с изучените средства, умения за интерпретиране на получените резултати и разглеждане на поставените проблеми като съвкупност от отделни подпроблеми.

Предлаганият курс по Елементи на линейната алгебра съдържа минимален обем знания от линейната алгебра. Целта му е обучаемите да придобият основни математически знания и умения за бъдещата си реализация във ВУЗ. Запознаването на учениците с основните познания от линейната алгебра им дава възможност да боравят с понятийния и аналитичния апарат при решаването на математически и приложни задачи. Програмата е съобразена с изискванията на другите учебни дисциплини, ползващи определен математически апарат. Това се постига чрез прилагане на класически подход и последователност на излагане на учебния материал.
Ясенка Трайчева
10 Математика 1
Учебното съдържание в групата се определя от учебния материал, включен в учебните програми по математика (общообразователна подготовка) от 8 до 10 клас включително. Включват се допълнителни задачи и тренировъчни тестове, структурата на които е съобразена с формата на НВО в 10 клас.

Целта е да се актуализират знанията и компетентностите на учениците; да се преодолеят затрудненията в усвояване на учебния материал и да се осъществи целенасочена подготовка за успешна работа с тестове.
Янка Станева
10 Математика 2
Учебното съдържание в групата се определя от учебния материал, включен в учебните програми по математика (общообразователна подготовка) от 8 до 10 клас включително. Включват се допълнителни задачи и тренировъчни тестове, структурата на които е съобразена с формата на НВО в 10 клас.

Целта е да се актуализират знанията и компетентностите на учениците; да се преодолеят затрудненията в усвояване на учебния материал и да се осъществи целенасочена подготовка за успешна работа с тестове.
Янка Станева
10 Математика 3
Учебното съдържание в групата се определя от учебния материал, включен в учебните програми по математика (общообразователна подготовка) от 8 до 10 клас включително. Включват се допълнителни задачи и тренировъчни тестове, структурата на които е съобразена с формата на НВО в 10 клас. Целта е да се актуализират знанията и компетентностите на учениците; да се преодолеят затрудненията в усвояване на учебния материал и да се осъществи целенасочена подготовка за успешна работа с тестове.
Янка Станева
8-10 Училищен живот в снимкии видео
Описание: клубът е създаден да отразява училищния живот и всички събития извън него с участието на наши ученици. Чрез клуба учениците ще придобият умения за снимане, перспективно мислене, ще могат да определят източниците на светлина, експокорекция и ще могат да позиционират обектите при снимане. Дейностите, които развива клуба са:
•Снимки за училищния сайт
•Снимки на мероприятия с участие на ученици от училището
•Видео-заснемане на училищни празненства и чествания.

Целите:
Да направим съпричастни към училищния живот максимално повече ученици и учители. Да издигнем авторитета на ПЕГ „Никола Йонков Вапцаров”, показвайки постиженията на нейните ученици и преподаватели. Да провокираме въображението и желанието на учениците за по- активно участие в обществения живот както на училището, така и на общината. Да дадем поле за изява на индивидуалните таланти на всеки ученик. Да допринесем сайта на училището да се превърне в поле за получаване на полезна, интересна и лесно достъпна информация за случващото се в нашето училище.
Цветанка Иванова
8-10 Дебати
Целите на дейността на клуба ще бъдат насочени към развитие на умения за критично мислене, което е процес на формулиране, идентифициране, изясняване и доказване на мисли и идеи;
Развитие на умения за провеждане на изследвания и проучвания;
Организационни умения;
Умения за слушане и водене на записки.
Здравка Върбанова
8-10 Артистични и креативни
Цели: Разкриване и подкрепа на таланта на учениците. Усъвършенстване на уменията при изпълнение на творческите задачи. Развиване на наблюдателността към формата, цвета и природните явления.

Очаквани резултати: Умения при използването на различни художествени материали -бои, пастели, моливи и други. Развиване на творческото въображение и фантазия. Изграждане на естетически вкус.
Наталия Андреева

Заниманията по интереси се организират съгласно изискванията на Наредбата за приобщаващото образование от 27.10.2017г. и Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование от 10.10.2017г.