Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

Национални програми

Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, Модул 1 „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“

Цели на проекта:

Дейности:

Създаване на два учебни кабинета – един по български език и литература и един по география и история, в които учениците се обучават за придобиване на ключови компетентности в областта на хуманитарните науки – творчество, инициативност, повишаване нивото на езиковите умения и осведомеността.

Всеки кабинет е оборудван със смарт телевизор 75 инч.

Очаквани резултати от проекта:

2 броя обновени кабинети – 1 кабинет по български език и литература и 1 кабинет по география и история;
постигнати по-високи резултати и формирани ключови компетентности в обучението по хуманитарни науки;
повишена мотивация и ангажираност у учениците, по-ефективно придобити знания и умения.

Национална програма „Иновации в действие“ за учебната 2023/2024 година

Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“ училището работи за първа година, като неиновативно училище.

НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ за учебната 2023/2024 година

Модул 1. Изкуства

  1. Театрално изкуство – Поставяне на сценични задачи,изпълнение на етюди, работа с текст, взаимодействие с партньори с цел представяне на сценична изява, ръководител – Мая Атанасова Кулева – външен специалист

Модул 2. Спорт

  1. Oтбор ВолейболXI – XII клас
  2. Oтбор ВолейболVIII – X клас

Заедно в изкуствата и в спорта

Във връзка с изпълнението на Националната програма „Заедно в изкуствата и в спорта“, която ще се реализира през учебната 2022/2023г., в Профилирана езикова гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ ще бъдат сформирани два отбора по волейбол.

Цели на  Програмата са: засилване  интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове,  насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия между подрастващите. Заниманията със спорт изграждат качества като воля, постоянство, отговорност, дисциплинираност. Физическата активност оказва силно положително въздействие върху  здравето на учениците и умението им за самоконтрол.

Дейностите, които ще се реализират в областта на спорта, ще допринесат за физическото, емоционалното и социалното развитие на учениците.

Ръководител на отборите ще бъде учител, който работи в училище.

Програмата ще стартира дейността си от м. септември 2022г.

Информация за националната програма

Отново заедно

През учебната 2021/2022 г. Гимназията бе включена в списъка на одобрените за финансиране училища по Национална програма „Отново заедно“. В изпълнение на националната програма през месец август и септември 2022 г. се проведоха ученически туристически пътувания. В изпълнение на националната програма през месец август 2022 г. се проведе ученическо туристическо пътуване до гр. Ахелой с група от 43 ученици от осми, девети и десети клас и 3-ма ръководители.

На 09 септември се завърши шестдневното туристическо пътуване на възпитаниците на ПЕГ „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Шумен, финансирано по НП „Отново заедно“. До гр. Банско пътуваха седемнадесет ученици и един ръководител. В условията на извънучилищна и несемейна среда се реализираха дейности, насочени към интелектуалното, емоционалното и физическото развитие на участниците.