Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

Проекти

Национални проекти

Проект „Равен достъп“ – BG05M2OP001-5.001-0001 “ Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Проект „Подкрепа за успех“

Проект „Твоят час“

Проект „Успех“